Vi tilbyder
Psykologisk undersøgelse af
Børn
Forældre/barn relationen

Supervision/faglig vejledning
Psykologer
Læger
Social- og sundhedsfagligt personale
Plejefamilier
Andre faggrupper

Undervisning og foredrag


Psykologisk rådgivning

Består af samtaler, hvor psykologen ved hjælp af sin faglige viden og forståelse

  • hjælper med at indkredse og klarlægge problemerne og konsekvenserne heraf
  • vejleder omkring forskellige mulige problemløsninger med det formål, at man selv bliver i stand til at beslutte sig for, hvordan man vil løse problemerne og handle derefter

Typisk vil der være tale om et korterevarende samtaleforløb.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til Lone Frølund, Pia Graglia, Annick Guichard, Marianne Juhl, Charlotte Simonsen eller Jan Schmidt.


Individuel Psykoterapi

Psykoterapi er samtalebehandling, som er videnskabeligt funderet og bygger på moderne psykologiske teorier om personlighedens udvikling, tilknytningsteorier, psykodynamiske og neuroaffektive teorier samt adfærds- og indlæringsteorier.

Vi lægger særlig vægt på selvopfattelsen og relationer mellem mennesker og arbejder både med en kognitiv og følelsesmæssig forståelse af problemerne. Der indledes med en eller flere orienterende samtaler, hvor problemets omfang og baggrund indkredses, ligesom man bliver enige om formålet med og omfanget af behandlingsforløbet.

Samtalebehandling kan være en hjælp, når der opstår problemer med at klare hverdagen med de sædvanlige handle- og reaktionsmåder. Det kan være i forbindelse med forskellige belastende psykiske tilstande såsom depression, angst, stress, søvn- og spiseforstyrrelser, problemer med selvværd og identitet, følelsesmæssige konflikter over kortere eller længere tid, akutte belastninger såsom sorg- og krisereaktioner. Hvornår er der brug for psykolog.

Formålet med individuel psykoterapi er at støtte den enkelte igennem krisen og hjælpe til en større indsigt i egen funktionsmåde. Herigennem kan man blive i stand til at ændre uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre og få en mere tilfredsstillende livsudfoldelse samt blive bedre til at tackle senere psykiske belastninger.

Samtalebehandlingen kan være af kortere eller længere varighed afhængigt af, om der er tale om en mere afgrænset og fokuseret problemstilling eller om dybereliggende problemer i personligheden.

Den enkelte samtale er af 45 – 50 minutters varighed.

Som regel starter man med samtaler 1 gang om ugen. Der kan dog være tale om flere gange om ugen eller samtaler 1 gang om måneden afhængigt af, hvor intensiv en terapi, der er behov for.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til Lone Frølund, Pia Graglia, Annick Guichard, Charlotte Simonsen, Marianne Juhl eller Jan Schmidt.


Psykoterapi af kortere varighed

Et kortere samtaleforløb vil oftest komme på tale i forbindelse med mere afgrænsede og fokuserede problemer i forbindelse med f.eks. kriser eller forandringer i den enkeltes livssituation.

Der kan være tale om problemer i forhold til tab, alvorlig sygdom, død, skilsmisse, problemer på arbejdspladsen, fyring m.m. Den enkelte kan også have symptomer eller reaktioner som angst, stress, depression, lavt selvværd, problemer med at finde sin identitet, spise- og søvnproblemer m.m. uden umiddelbart at kunne få øje på nogen grund til dette.

Gennem samtalebehandlingen vil vi forsøge at nå frem til en forståelse af symptomer, problemer eller reaktioner samt udarbejde forskellige måder, hvorpå disse kan håndteres fremover.

Ved korterevarende psykoterapi vil der være tale om samtaler over en periode spændende fra nogle måneder op til et år.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til Lone Frølund, Pia Graglia, Annick Guichard, Charlotte Simonsen, Marianne Juhl eller Jan Schmidt.


Psykoterapi af længere varighed

En længerevarende samtalebehandling vil komme på tale, hvor de følelsesmæssige konflikter eller de problemer, der har givet anledning til henvendelsen, viser sig at være mindre afgrænsede eller ligger dybere i personligheden end en korterevarende psykoterapi vil kunne løse op for.

Når konflikter og problemer har varet en stor del af livet, tager det også lang tid at ændre på disse. Det er ofte nødvendigt gennem længere tid at afprøve nye veje og etablere en følelse af tryghed, før det er muligt at opnå og fastholde de ønskede ændringer fremover.

Derfor vil samtaleforløbet strække sig over flere år.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til Lone Frølund, Pia Graglia, Annick Guichard, Charlotte Simonsen, Marianne Juhl eller Jan Schmidt


Psykoanalyse

Psykoanalyse er en intensiv og langvarig proces, som strækker sig over flere år. Her arbejdes i et intensivt forløb med at opnå indsigt i de ubevidste forestillinger, der ligger bag de psykiske lidelser eller umiddelbart uforståelige reaktioner.

Det tætte kontaktforhold gennem flere år gør det muligt at vise, hvorledes ubevidste forhold til stadighed øver indflydelse på den enkeltes liv.

Der træffes aftale om sessioner af 45 minutters varighed 3 – 5 gange ugentligt. Sessionerne foregår liggende på en briks med analytikeren siddende ved hovedgærdet. Dette arrangement har til formål at hjælpe den enkelte med at vende blikket indad og lette adgangen til det indre fantasiliv, der kan kaste lys over tilsyneladende uforståelige reaktioner og irrationelle adfærdsmønstre.
www.psykoanalytisk-selskab.dk

Yderligere oplysninger ved henvendelse til Pia Graglia, Annick Guichard, Charlotte Simonsen eller Marianne Juhl.


Parterapi

I parterapi er der fokus på relationen mellem partnerne og begge deltager i behandlingsforløbet.

Et parforhold rummer store udviklingsmuligheder for begge parter, når forholdet er velfungerende. Den fysiske og følelsesmæssige nærhed, den seksuelle relation og det konstruktive og frugtbare forhold er kilde til mange positive oplevelser.
Men et parforhold kan udvikle sig destruktivt. Konflikter kan forblive uløste og hobe sig op. Samlivet kan opleves utilfredsstillende præget af stagnation og gentagelse i stedet for vækst og udvikling.

Formålet med parterapi er at hjælpe parret med at få en ny forståelse af, hvorfor de kører fast, således at der åbnes nye muligheder for at løse konflikter og skabe et mere tilfredsstillende samliv. Formålet kan også være at hjælpe til løsning af parproblemer som følge af psykiske lidelser, alvorlig sygdom, tab, traumer, misbrugsproblemer og andre belastninger.

Parterapi kan foregå med en eller to terapeuter, i så fald med en kvindelig og en mandlig behandler.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til Lone Frølund, Pia Graglia, Annick Guichard, Marianne Juhl, Charlotte Simonsen eller Jan Schmidt.


Familieterapi

De problemstillinger, der får en familie til at søge hjælp, er mangeartede. Problemerne vil dog ofte være knyttet til den livsfase, familien befinder sig i. Det kan således dreje sig om problemer, der er relateret til, at forældrene har fået et barn, eller det kan være problemer i forhold til barnets eller den unges udviklingsfaser. Problemer kan også hænge sammen med kriser og forandringer i familiens livssituation blandt andet i forbindelse med alvorlig sygdom, skilsmisse eller dannelse af ny familie. Problemer kan også dreje sig om familier med voksne børn, hvor det undertiden kan være de voksne børn, der tager initiativet til, at en familie får hjælp.

Når en familie søger hjælp, vil den første del af kontakten have til formål – sammen med familien – at vurdere, på hvilken måde de aktuelle problemer eller symptomer kan forstås i sammenhæng med familiens relationer her-og–nu og i familiens historie. Derefter aftales det sammen med familien, hvad formålet med det efterfølgende forløb skal være, og hvor længe kontakten forventes at ville vare.

Det er problemernes art, der afgør, hvem der deltager i sessionerne, og dette kan variere i forløbet.

Forløbet i familieterapien vil typisk indebære, at hele familien mødes med os i et nærmere aftalt antal sessioner af 1 1/2 times varighed. Hyppigheden kan variere, men i starten vil det være mest hensigtsmæssigt at mødes 1 gang om ugen. Senere kan der aftales sessioner med længere intervaller.

I familieterapiens første fase er det vigtigt, at familien lærer os at kende, og at vi lærer familien og dens enkelte medlemmer at kende. I starten vil fokus være på de problemer, som har fået familien til at søge hjælp. I næste fase bevæger vi os gradvist ind i en udforskning af, hvilke forandringer af familiens samspilsmønstre, der ønskes på længere sigt.

Den afsluttende fase har som formål at støtte, at de ønskede mål for forandringer i familien fastholdes, og at de nye måder at gøre dette på fortsat bliver foretrukket. Vi vil i løbet af familieterapien og ved afslutningen foretage evaluering af forløbet sammen med familien.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til Jan Schmidt .


Gruppeterapi

Foregår gennem fri og åben samtale i gruppe, hvor samspillet mellem deltagerne udnyttes i det terapeutiske arbejde.Indholdet er ikke fastlagt på forhånd, men bestemmes af, hvad de enkelte medlemmer bringer med sig og af samspillet i gruppen.

Psykologen har hovedansvar for gruppens arbejde, men alle gruppedeltagere forventes at bidrage og tage et medansvar. Gruppedeltagernes forskellige baggrund og viden udnyttes til at forstå den enkeltes situation. Det kan have stor betydning, at man ikke er alene om sine problemer, men kan dele dem med ligestillede. Det giver mulighed for at lære af hinandens erfaringer. Ligeledes giver gruppeterapi mulighed for direkte at arbejde med forholdet til andre mennesker.

Man skal være indstillet på, at der er tale om et længerevarende forløb, hvor gruppen mødes på et bestemt tidspunkt 1 gang ugentligt af 1 1/2 times varighed. Af hensyn til trygheden i gruppen binder man sig for et forløb på mindst 6 mdr. Deltagerne i gruppen har tavshedspligt.

Deltagelse i gruppeterapi forudgås altid af 1 – 2 individuelle orienterende samtaler med henblik på afdækning af problemets opståen og omfang, oplysninger om personlig baggrund, samt indkredsning af formålet med et terapiforløb.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til Lone Frølund, Annick Guichard eller Charlotte Simonsen.


Sorg- og kriseterapi

Hvis man mister en nærtstående person eller bliver udsat for meget belastende oplevelser, kan det være en hjælp at tale med en psykolog om sit tab eller traume. Gennem samtalerne tilstræbes det at give hjælp til at bearbejde tabet eller traumet, indstille sig på sin nye situation og komme videre i livet.

Nogle finder hjælp til dette gennem venner og familie, andre kan have gavn af hjælp fra en udenforstående professionel psykolog.

Den offentlige sygesikring yder tilskud til psykologhjælp – 12 konsultationer – ved visse krisesituationer. Ved andre sorg- og krisesituationer (skilsmisser, afskedigelser) må man selv betale den fulde takst.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til Lone Frølund, Pia Graglia, Annick Guichard, Charlotte Simonsen, Marianne Juhl eller Jan Schmidt.Individuel psykologisk behandling af børn

I den indledende samtale vurderes det sammen med forældrene, om et individuelt psykoterapeutisk forløb med barnet, eller om familieterapi vil være mest hensigtsmæssig.

Børn i et individuelt terapeutisk forløb tilbydes, afhængig af deres alder og udvikling, mulighed for at udtrykke sig via samtale, tegning og leg, således at barnet på en legende måde og sammen med psykologen kan gøre sig tanker og forestillinger om sig selv og sin situation. Et andet ord for et sådant forløb er ”legeterapi”, men det er væsentligt at understrege, at der ikke kun er tale om leg. Det er hensigten, at der kan tales om følelser og tanker, som ikke før har været tilgængelig for sproglig refleksion.

Formålet er at hjælpe barn, familie eller institution med de symptomer, som barnet har. Det er et væsentligt mål for terapien, at barnets symptomer ikke blokerer eller hindrer barnets almindelige udviklingsproces, og at barnet trives bedre i sine daglige omgivelser, således at barnet igen bliver i stand til at udvikle sig socialt, følelsesmæssigt og personlighedsmæssigt. Et andet mål er at medvirke til, at forældre eller institution bliver bedre i stand til at forstå barnets særlige vanskeligheder og herigennem bliver bedre i stand til at støtte barnet i sin udvikling.

Såfremt der er tale om et længerevarende forløb, vil der oftest være brug for at aftale et fast tidspunkt en gang ugentligt.

Det er desuden nødvendigt for udbyttet af behandlingsforløbet, at forældrene er indstillet på regelmæssigt at komme til samtale vedrørende deres barn, så længe barnet er i behandling.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til Jan Schmidt.


Parallelbehandling af forældre og børn

Såfremt familieterapi ikke vurderes at være en tilstrækkelig eller en hensigtsmæssig behandlingsform, fordi både børn og forældre har et særskilt behandlingsbehov, så kan såvel børn som forældre tilbydes individuel psykoterapi hos hver sin psykolog på klinikken.

På denne måde kan der efter behov være mulighed for helt adskilte behandlingsforløb eller for at kombinere disse forløb med familiesamtaler.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til Lone Frølund, Marianne Juhl eller Jan Schmidt.


Psykologisk undersøgelse af børn

Gennem en bred psykologisk undersøgelse kan barnets ressourcer og vanskeligheder afdækkes.

Iværksættelsen af en psykologisk undersøgelse er relevant, når det ikke ad anden vej har været muligt at forstå barnets vanskeligheder.

En bred psykologisk undersøgelse omfatter sædvanligvis testning med kognitive og personlighedsmæssige prøver (WISC III, Rorschach, TAT eller CAT, Scenotest) samt tegning og samtale med barnet vedrørende barnets syn på sig selv og sin situation. Dette strækker sig sædvanligvis over 5 gange af 1 – 1 1/2 times varighed.

Desuden foretages altid samtaler med forældre om deres syn på barnet.

Det samlede timeforbrug til udarbejdelse af en sådan psykologisk undersøgelse er sædvanligvis omkring 20 - 25 timer.

Herudover kan det være relevant også at tale med pædagoger, lærere, plejefamilie eller andre omsorgspersoner, ligesom der også kan vurderes at være behov for en observation af barnet i hjem eller institution. I begge tilfælde øges timeforbruget til undersøgelsen.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til Jan Schmidt.


Psykologisk undersøgelse af forældre/barn relationen

I særlige tilfælde kan der i forlængelse af en bred psykologisk undersøgelse af et barn være behov for en nærmere undersøgelse af forældrenes omsorgsevne i relation til dette barn.

Når dette er tilfældet, foretages der en psykologisk undersøgelse af såvel barn som forældre, ligesom der foretages mindst to observationer af samspillet mellem forældre/barn i hjemmet.

Det drejer sig med andre ord om en særdeles omfattende undersøgelse med et stort timeforbrug.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til Jan Schmidt.


Supervision/faglig vejledning

Kan ske i forbindelse med

Uddannelsessupervision, som omfatter:

  • erhvervelse af autorisation
  • uddannelse i psykoterapi på specialistniveau
  • uddannelse som supervisor i psykoterapi

Behandlingssupervision, som omfatter:

  • psykoterapi generelt
  • behandlingssituationer
  • samarbejdssituationer
  • personalesupervision

Supervision er en faglig læringsproces, som vægter integreringen af teori og praksis gennem fælles refleksion.

Formålet er for det første at øge viden om og forståelse for psykologiske og sociale processer af relevans for den aktuelle problemstilling. For det andet at klargøre egen tænkning herunder, hvad der danner grundlag for forståelse og tolkning hos supervisanden.

I supervision arbejdes der med den faglige identitet eller det professionelle selv. I forhold til hver enkelt supervisand aftales formål, indhold og forløb.

Supervision kan foregå enten individuelt eller i gruppe.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til Lone Frølund, Pia Graglia, Annick Guichard, Charlotte Simonsen, Marianne Juhl eller Jan Schmidt.